Номер на проекта: 2019-1-TR01-KA204-073839

За проекта

Timeless е проект по програма Erasmus+ KA204, с продължителност 24 месеца. Проектът цели да повиши професионалното развитие на преподаватели, работещи с възрастни, чрез нови възможности за обучение. Ще бъдат разработени учебни материали, базирани на културното наследство, в сътрудничество с учащите се възрастни.

Фокусирайки се върху липсата на осведоменост за участието на възрастните  в обучението през целия живот, социалните и културни инициативи, които имат, проектът Timeless ще повиши оценката на местното и общото европейско наследство, ще повиши културната информираност, ще насърчи междукултурния диалог чрез тълкуване на общо Европейско разбиране в контекста на неформалното  обучение на чужди езици за възрастни.

Насочен директно към преподаватели (учители, наставници и др., Особено тези, които работят с по-възрастни учащи се) и възрастни, Timeless предвижда разработването на три интелектуални дейности:

Учебните материали ще бъдат разработени от и за преподаватели на възрастни, с помощта на организиране на работни групи. Чрез този процес на съвместна работа възрастните обучавани, подпомагани от преподаватели, ще подготвят EFL материали за своите часове по английски език, съобразени с техните нужди и интереси, които могат да се използват в други центрове за професионално образование и обучение на възрастни. От своя страна преподавателите ще подобрят своите знания за създаване на интерактивен дизайн на обучение в неформална среда за учене по EFL и социално включване на по-възрастните учащи се. Това ще насърчи участието и постоянството на възрастните учащи се в обучение през целия живот, а също така ще подобри техните дигитални, езикови и междукултурни умения.


Времеви период

  • MULTI EVENT 1

    March 2020
    Sofia, Bulgaria
    HOST NAME: Nikanor

База данни

Обучителен курс

Дигитална книга

визуализации

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за съдържащата се в него информация."

Responsive image
...
...