База данни

Следвайки Европейската година на културното наследство, Интерактивната база данни е резултат от работата по достъпността на културата и върху нейния капацитет да действа като инструмент за социално включване. Ще откриете иновативна база данни с интердисциплинарен подход, основан на матрица за  наследствено и културно образование, езиково обучение, нови технологии и социално обучение, доставени през призмата на образованието за възрастни.

Може да откриете две различни секции: 

ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ И ИНИЦИАТИВИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА КУЛТУРНИ И МЕЖДУКУЛТУРНИ ОБУЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, КОИТО се използват в преподаването на езици и дигитални технологии за възрастни.

РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРА ЗА УЧАСТИЕ НА преподаватели на възрастни, с материали и стратегии за насочване и подпомагане на преподаватели в създаването на среда за преподаване / учене, която би подобрила и чувството им за включване по време на учене, както и за чувството им за включване в обществения живот.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за съдържащата се в него информация."

Responsive image
...
...